5 ขั้นตอน รับเงินชดเชยว่างงาน ประกันสังคม รอบใหม่

กระทรวงแรงงาน ได้ทำการประเมิน ผลกระทบ ที่เกิดจากการระบ าด ระลอ กใหม่นี้

ส่งผลกระทบ ทำให้ภาครัฐต้องสั่งหยุดกิจการกว่า 6,098 แห่ง ทำให้มีลูกจ้าง ต้องหยุดงานกว่า 103,800 คน

ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคม จะจ่ายเงินชดเชย การว่างงาน เยียวย าให้ครึ่งหนึ่ง ของค่าจ้าง

คิดจากเพดานเงินเดือน 15,000 บาท รวมไม่เกิน 90 วัน

สำหรับขั้นตอนลูกจ้างผู้ประกันตนยื่นเอ กสาร รับเงินชดเชย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้


1.ลูกจ้างผู้ประกันตน มีหน้าที่กรอกแบบ คำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.2-01/7 (สามารถดาวน์โลดได้ที่ www.sso.go.th)

แล้วนำส่งให้นายจ้าง ขอเน้นย้ำ!! เรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง  

 

2.นายจ้างมีหน้าที่ รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01/7 จากลูกจ้าง

 

3.บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูล ได้แก่ 

– ข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส. 2-01/7

– หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (ซึ่งนายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรก ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

4.เมื่อดำเนินการในข้อ 3.1 และ 3.2 เรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01/7

ของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

โดยส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้น

 

5.เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ

หากเงินไม่เข้าบัญชี โทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1506

สำหรับท่านใดที่มีปัญหา ข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอ ด 24 ชั่วโมง

 

หรือทำตามคลิปด้านล่าง 👇👇