แบงก์ชาติออกมาตรการ! ช่วยลูกหนี้ทุกประเภท ทั้งกู้บ้าน กู้รถ บัตรเครดิต

พจเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ได้เผยถึงมาตรการ ล่าสุด จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ และลูกหนี้รายย่อย โดยที่ทาง ธปท. ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ออกมาดังนี้

1.ขยายเวลา ให้ลูกหนี้รายย่อย สมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564(จากเดิมที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

โดยลูกหนี้ สามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือ ด้วยตนเอง หรือนายจ้าง หรือเจ้าของกิจกา รสมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ เช่น

ในกรณีสินเชื่อสวัสดิการ  โดยต้องได้รับความยินยอม จากลูกหนี้ ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง

เพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือ ของลูกหนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์

2.ให้ผู้ให้บริการทางการเงิน เร่งให้ความช่วย เหลือลูกหนี้ทุกประเภท (ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่)

ตามความเหมาะสม กับประเภทสินเชื่อ และคำนึงถึงความเสี่ยง ของลูกหนี้

จำแนกตามลักษณะธุรกิจและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีแนวทางต่าง ๆ ดังนี้

-ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน

เปลี่ยนประเภทหนี้ จากสินเชื่อระยะสั้น เป็นสินเชื่อระยะยาว

ปลอดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าอัตราตลาด เป็นต้น

-ให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม

-พิจารณาชะลอการชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan

-ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่น ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ควรรีบติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า(call center)

ของผู้ให้บริการทางการเงิน แต่ละแห่ง ได้โดยตรง

หรือ โทร 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.

หรือผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์ https://www.1213.or.th/App/DebtCase 

ธปท. จะติดตามความคืบหน้า การช่วยเหลือลูกหนี้ ของผู้ให้บริการ ทางการเงินอย่างใกล้ชิด

เพื่อให้ ธปท. สามารถทบทวน มาตรการช่วยเหลือ ได้อย่างเหมาะสม กับสถานการณ์ต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย 12 มกราคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์คุ้มครอง ผู้ใช้บริการทางการเงิน โทรศัพท์ : 1213