เช็คสิทธิลงทะเบียน สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั้น
หลายคนต่างรอคอยว่า ภาครัฐจะเปิด ลงทะเบียนตอนไหนรอบใหม่ ตอนไหน วันที่เท่าไร
วันนี้เราเลยจะมาตอบคำถาม ที่หลายคนสงสัย เหล่านี้กัน

เมื่อเร็วๆนี้ ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ (สศค.)ได้ให้ข่าวว่า เวลานี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งตอนแรกจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ที่ผ่านมา
แต่เกิดเหตุที่ต้องเลื่อน เพราะสถานการณ์ ทำให้ต้องเลื่อนมาเรื่อยๆ จนตอนนี้เข้าสู่ปีใหม่แล้ว

ล่าสุดภาครัฐ มีความพร้อมจะเปิดให้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ได้ ภายในต้นปี 64 นี้ แน่นอน

โดยเบื้องต้นได้มีการกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

-ผู้สมัครต้องเป็น คนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
-ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้
-ผู้สมัครใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

ซึ่งทางการคลังออกมาระบุว่า จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรฯใหม่
โดยจะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนด


เพื่อที่จะได้ทราบว่าใครจนจริง ใครจนไม่จริง สำหรับผู้ถืบัตรฯ อยู่แล้ว จะได้รับสวัสดิการขั้น พื้นฐานจากบัตรฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และแก๊ชหุงต้ม

กระทรวงการคลังได้ของบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ไว้แล้ว
ดังนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

สถานที่สำหรับลงทะเบียน สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ ประจำปี 64
หากทางรัฐบาลกำหนด วันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ สามารถไปสมัครได้ ตามสถานที่ดังนี้

-ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

เอกสาร สำหรับลงทะเบียน สมัครบัตรคนจนรอบใหม่

-บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบSmart Card
-สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
-สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
-ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้
-บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
-สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
-สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร
-ใบรับรองแพทย
-สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล(กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)